Những vai trò của thiết bị công nghiệp trong đời sống hiện nay

Thiết bị công nghiệp được hiểu như thế nào? Hiện nay…